Samarbeidspartnere

RNNK har mange samarbeidspartnere, både offentlige og private.  For at offentlige helsekroner skal rekke til flest mulig brukere, har RNNK satset på en høy kostnadseffektivitet kombinert med tilbud av høy faglig standard.

  • Oversikt over dokumenter (årsrapporter, organisasjonskart og ytelsesavtaler m.v.)

Offentlige aktører

Helse Nord og UNN

RNNK har et nært samarbeid med sykehusene i landsdelen. Dette gjelder i særlig grad Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) innen fagfeltene ortopedi, revmatologi, fysikalsk medisin og rehabilitering samt i forbindelse med ambulant rehabiliteringsteam. RNNK har også i flere år samarbeidet med Barnehabiliteringsenheten ved UNN om intensiv motorisk trening av barn med cerebral parese (CP). RNNK har i tillegg samarbeid med andre helseforetak om mottak av ortopedisk opererte pasienter.

Kommuner

RNNK samarbeider også nært med henvisende/fastlege og andre kommunale enheter som hjemmesykepleie, lokal fysioterapeut og hjelpemiddelsentralen.
RNNK har et samarbeidsprosjekt med Tromsø Kommune om BONUS-prosjektet, et treningstilbud for eldre hjemmeboende.

NAV

Innen arbeidsrettet rehabilitering, etableres det tidlig kontakt med lokale aktører i brukerens hjemmemiljø. RNNK har således god erfaring på samhandling med lokale NAV kontor, arbeidsgivere og fastleger.

Helfo

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet som ivaretar sentrale helserettigheter gjennom forvaltning av viktige stønadsordninger for befolkningen. De tar seg blant annet av dekning av helseutgifter, egenandeler og frikortordningen.

Pasientorganisasjoner

RNNK har samarbeid med flere pasientorganisasjoner for å nyutvikle eller forbedre eksisterende rehabiliteringstilbud. Dette gjelder bl.a. FFO, CP-foreningen, Foreningen for Kroniske Smertepasienter, Kreftforeningen, Landsforeningen for Huntington Sykdom, Landsforeningen for Trafikkskadde, Landsforeningen for Slagrammede, Norsk Fibromyalgi Forbund, Norsk Parkinsonforbund og Norsk revmatikerforbund.

Arbeidsgiverorganisajon og sammenslutninger

NHO Service

RNNK er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service.

Norsk Rehabiliteringsinstitusjoner (NRI)

RNNK er medlem av NRI. Det er faglige kriterier for medlemskap, og institusjonene har avtale med regionale helseforetak om rehabiliteringstjenester.

Internerelaterte partnere

Forskning og utvikling

Vi samarbeider med flere aktører for å fremme forskning innen spesialisert rehabilitering.

Akkreditering

CARF akkreditering er en internasjonal anerkjent kvalitetsstandard som sikrer at rehabiliteringstjenester som tilbys er målbare, forsvarlige og av høyeste kvalitet. Akkreditert gjelder ut november 2014. 

Teknologi og IKT

CurIT Software AS er først i Norge med å tilby et web-basert PAS/EPJ-system (CurIT-LOG) koblet opp mot Norsk Helsenett. Systemet skal gi den enkelte institusjon en trygg, enkel plattform for pasientjournaler samt nødvendige administrasjonstjenester. RNNK vil ta i bruk CurIT LOG somelektronisk pasientjournal system i 2011.

Frisk bedriftshelsetjeneste

Frisk Bedriftshelse har en grunnleggende tro på at det lønner seg å forebygge fremfor å reparere. Det har vi også.