Y12: Andre pasienter med komplekst og sammensatt sykdomsbilde

Målgruppe

Pasienter over 18 år med komplekst og sammensatt sykdomsbilde - med behov for rehabilitering etter behandling/akutte funksjonstap, for eksempel etter langvarige sykehusopphold, følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer. Aktuell problematikk kan være underernæring, dekondisjonering og redusert allmenntilstand. Pasientene overføres direkte fra sykehus.

Formål med tiltaket

 • Smertelindring
 • Symptoms- og funksjonsbedring i ADL- og gangfunksjon, motorikk, balanse, styrke, koordinasjon og sosial deltakelse 
 • Økt kunnskap og trygghet i forhold til tilstanden. 
 • Kartlegging av – og mestring i forhold til hjemmesituasjon og tilstand 
 • Innlæring av egentreningsprogram
 • Innlæring ernæringsrelaterte viktige aspekter knyttet til aktuell tilstand – oppnå god ernæringsforståelse og innlære gode vaner. 
 • Mål for den enkelte defineres ut fra pasientens tidligere funksjon og rolle, samt pasientens behov for å oppnå et godt liv (selvstendighet, trygghet, fellesskap, sosial fungering, frihet i hverdagen) og faglig vurdert rehabiliteringspotensiale.

Innhold i tiltaket

 • Individuelt opphold, med 2-3 ukers varighet.
 • Rehabilitering ledes av et tverrfaglig team bestående av lege, sykepleier, sykepleier med veilederkompetanse, fysioterapeut, ergoterapeut, treningsinstruktør, sosionom og logoped. Psykolog/nevropsykolog og ernæringsfysiolog ved behov
 • Funksjonsvurdering og fastsettelse av behandlingsmål og tiltak. 
 • I samarbeid med den enkelte pasient settes det opp individuell tverrfaglig rehabiliteringsplan for oppholdet med utgangspunktet i pasientens (og evt. pårørendes) egendefinerte mål   
 • Fokus på ernæring; individuell kostholdsveiledning og oppfølging av ernæringsstatus ved ernæringsfysiolog
 • Individuelt tilpasset treningsprogram - med vekt på avlastet trening på apparatur, trening i basseng, m.m.  
 • Gruppebasert treningsprogram – i gymsal, basseng, evt. utendørs. 
 • Individuell fysioterapi - trening av funksjoner hvor pasienten trenger assistanse, avspenning og evt. bløtdels/ledd-mobilisering
 • Individuell ergoterapi– hovedvekt på funksjonstrening av tapte funksjoner, håndtrening, ADL funksjon, vurdering av tekniske hjelpemidler 
 • Logoped ved behov (svelgfunksjon, stemmestyrke, tale, ansikt- og munnmotorikk)
 • Mestring – samtaler med sykepleier/veileder for psykososial støtte
 • Flerfaglig pasientundervisning (foregår i gruppe)
 • Sosial stimulering, trening og mestring 
 • Samtale med veileder/sosionom i forhold til arbeid
 • Individuell Plan – evt. søknad og iverksettelse
 • Planlegging og koordinering ut mot kommunen for å sikre gode pasientforløp ved tilbakeføring til hjemmet.

Praktisk Informasjon

 • Døgnopphold både for selvhjulpne og hjelpetrengende pasienter
 • Egenandel: Følger gjeldende takster innenfor egenandelstak 2 – se www.helfo.no for mer informasjon. Egenandelen betales i resepsjonen ved ankomst.
 • Transport: Reise dekkes gjennom pasientreiser. Tur-retur reise bestilles for ankomst. Se www.pasientreiser.no for informasjon og krav om dekning av reise.
 • Ledsager kan medfølge til oppholdet ved spesielle behov, på bakgrunn av legeerklæring. Ved ønske om ledsager uten spesifikt behov, tilrettelegges det for dette. Reise og opphold dekkes da av ledsager/pasient.

Henvisningsrutiner

Henvisninger fra fastlege sendes til:

Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord)

Adresse:

Rehabiliteringsklinikken UNN HF
Postboks 1
9038 TROMSØ

Telefon:

77 62 72 35 eller 77 66 94 34

Henvisninger fra spesialisthelsetjenesten sendes til:

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS

Adresse:

Conrad Holmboes vei 95
9011 TROMSØ

Telefon: 

77 66 88 00 eller 77 66 88 11 (0800-1100)