Ytelse 14: Ikke-inflammatoriske revmatiske sykdommer og muskel/skjelettlidelser

Målgruppe

Pasienter med sammensatte tilstander med smerter i muskulatur/bindevev. Omfatter pasienter med nakke/skulder/ryggplager, fibromyalgi, artrose, bekkenleddsyndrom med mer. Pasientene opplever ofte redusert livskvalitet, og utfordringer knyttet til deltakelse i arbeidsliv.

Formål med tiltaket

 • Funksjonsbedring og mestring av smerter gjennom fysisk aktivitet, mestringsorienterte samtalegrupper, samt økt kunnskap og trygghet i forhold til tilstanden. 
 • Innlæring av egentreningsprogram og andre aktuelle tiltak som er hensiktsmessig for økt livskvalitet.

Innhold i tiltaket

 • Gruppetilbud med individuell oppfølging, eller individuelt inntak. RNNK tilbyr egne Fibromyalgigrupper, og Mestringsgrupper. 2 ukers varighet.
 • Rehabilitering av brukere med muskel/skjelett lidelser ledes av et tverrfaglig team som består av spesialist i FMR, revmatolog, fysioterapeut, sykepleier med veiledningskompetanse, psykolog, sosionom og ernæringsfysiolog. Teamet kan også suppleres med ergoterapeut og logoped. 
 • Funksjonsvurdering og fastsettelse av behandlingsmål og – tiltak. 
 • I samarbeid med den enkelte pasient settes det opp individuell behandlingsplan med utgangspunktet i pasientens egendefinerte mål for å få et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram.
 • Samarbeid med NAV, arbeidsplass, fastlege, smerteklinikk og lignende i forhold til pasientens problemstillinger
 • Kognitiv tilnærming 
 • Mestring – gruppesamtaler med ulike fagpersoner (hvordan leve med tilstanden, hvordan mestre hverdag/jobb best mulig, hvordan legge til rette for smertereduksjon)
 • Gruppebasert treningsprogram – i gymsal, basseng, evt. utendørs. 
 • Fysioterapi – Individuelt tilpasset trening og oppfølging på dette. Legge til rette for positiv opplevelse og mestring av fysisk aktivitet og utfoldelse. Redusere bevegelsesfrykt.
 • Ergoterapi – ADL funksjon, tekniske hjelpemidler.
 • Flerfaglig undervisning – om anatomi, smertefysiologi, energi, stressmestring, søvn, medikamenter, kosthold, hjelpemidler, m.m.
 • Kostholdsveiledning – ved behov.
 • Konsultasjon hos lege, evt. legespesialist - ved behov
 • Sosialt – aktiviteter i regi av miljøarbeider

Praktisk Informasjon

 • Opphold for selvhjulpne pasienter
 • Oppholdet gis som dagopphold for pasienter tilhørende Tromsø Kommune. 
 • Egenandel: Følger gjeldende takster innenfor egenandelstak 2 – se www.helfo.no for mer informasjon. Egenandelen betales i resepsjonen ved ankomst. 
 • Transport: Reise dekkes gjennom pasientreiser. Tur-retur reise bestilles for ankomst. Se www.pasientreiser.no for informasjon og krav om dekning av reise.
 • Ledsager kan medfølge til oppholdet ved spesielle behov, på bakgrunn av legeerklæring. Ved ønske om ledsager uten spesifikt behov, tilrettelegges det for dette. Reise og opphold dekkes da av ledsager/pasient. 

Henvisningsrutiner

Henvisninger sendes til:

Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord)

Adresse:

Rehabiliteringsklinikken UNN HF
Postboks 1
9038 TROMSØ

Telefon:

77 62 72 35 eller 77 66 94 34