Ytelse 1.1: Pasienter i habiliteringstjenestens målgrupper: Voksne

Målgruppe

Voksne personer over 18 år med cerebral Parese. Døgn eller dagtilbud.

Formål med tiltaket

• Forbedre eller vedlikeholde funksjon i ADL, gangfunksjon. Motorikk balanse, styrke, koordinasjon og sosialt
• Motvirke kontrakturer.
• Lære egentreningsprogram og annen fysisk aktivitet
• Vurdere behov for intensive tilbud som intensiv gange på tredemølle med vekavlastning

Innhold i tiltaket

• Primært gruppetilbud med 2 ukers varighet. Mulighet for individuelt inntak.
• Rehabiliteringen utføres av et tverrfaglig team bestående av lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og treningsinstruktør. Ved behov kan logoped, psykolog, nevropsykolog, ernæringsfysiolog og sosionom bidra.
• Vekt på mestringsstrategier i forhold til sykdom, hverdag og hjemmesituasjon
• Legekonsultasjon
• Samtalegruppe
• Individuelt tilpasset treningsprogram v/fysioterapeut
• Individuell oppfølging av relevante faggrupper
• Gruppetrening
• Flerfaglig undervisning
• Sosiale aktiviteter i regi av miljøarbeider

Praktisk informasjon

• Opphold både for selvhjulpne og hjelpetrengende pasienter
• Oppholdet kan gis som dagopphold for pasienter tilhørende Tromsø Kommune.
• Egenandel: Følger gjeldende takster innenfor egenandelstak 2 – se www.helsenorge.no for mer informasjon. Egenandelen betales i resepsjonen ved ankomst.
• Transport: Reise dekkes gjennom pasientreiser. Tur-retur reise bestilles for ankomst. Se www.pasientreiser.no for informasjon og krav om dekning av reise.
Ledsager kan medfølge til oppholdet ved spesielle behov, på bakgrunn av legeerklæring. Ved ønske om ledsager uten spesifikt behov, tilrettelegges det for dette. Reise og opphold dekkes da av ledsager/pasient.

Henvisningsrutiner

Henvisninger sendes til:
Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord)

Adresse :
Rehabiliteringsklinikken UNN HF
Postboks 1
9038 TROMSØ

Telefon: 
77 62 72 35 eller 77 66 94 34