Ytelse 1.3: Langtidsoppfølging barn etter alvorlig sykdom eller skade

Målgruppe

Barn og ungdom (4-18 år) med behov for habilitering/rehabilitering i etterkant av alvorlig sykdom eller skade

Mål med tiltaket

• Symptoms- og funksjonsvedlikehold eller funksjonsbedring.
• Motvirke kontrakturer.
• Vekt på mestringsstrategier i forhold til tilstanden, hverdagen, hjemmesituasjonen. Lære om livsfasespesifikk kunnskap om sitt sykdom/funksjonsnedsettelse.
• Lære egentreningsprogram og annen fysisk aktivitet.
• Tiltak og tilnærming tilpasses barnas alder og funksjonsnivå.

Innhold i tiltak

• Normal varighet på 2 uker +1 uke + 1uke over en periode på 3-6 mnd, men kan tilpasses individuelt etter behov. Individuelt inntak.
• Funksjonsvurdering og fastsettelse av behandlingsmål og -tiltak.
• Et tverrfaglig team i samarbeid med det enkelte barn setter opp individuell rehabiliteringsplan med utgangspunktet i barnets egendefinerte mål for et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram.
• Individuelt tilpasset treningsprogram - med vekt på avlastet trening på apparatur, trening i basseng, m.m. 
• Fysioterapi – Trening av funksjoner hvor barnet trenger assistanse. Avspenning og evt. bløtdels/ledd-mobilisering.
• Ergoterapi – ADL funksjon, tekniske hjelpemidler.
• Mestring – utprøving av ulike aktiviteter (klatring, bowling m.m.)
• Kostholdsveiledning/oppfølging hos ernæringsfysiolog
• Sosial stimulering – kveldsprogram, utflukter, handleturer, teater, kino m.m.
• Tilrettelagt familieopphold og mulighet for skolegang under opphold
• Samarbeid mot kommunalt hjelpeapparat i forhold til koordinering av oppfølging.

Praktisk informasjon

• Oppholdet kan gis som dagopphold for pasienter tilhørende Tromsø Kommune.
• Egenandel: Ingen egenandel for barn under 16 år. Følger for øvrig gjeldende takster innenfor egenandelstak 2 – se www.helsenorge.no for mer informasjon. Egenandelen betales i resepsjonen ved ankomst.
• Transport: Reise dekkes gjennom pasientreiser. Tur-retur reise bestilles for ankomst. Se www.pasientreiser.no for informasjon og krav om dekning av reise.
Ledsager: Barn og ungdom under 18 år må ha med ledsager under opphold ved RNNK.

Henvisningsrutiner

Henvisninger sendes til:
Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord)

Adresse :
Rehabiliteringsklinikken UNN HF
Postboks 1
9038 TROMSØ 

Telefon: 
77 62 72 35 eller 77 66 94 34