Ytelse 1.4: Intensiv gangtrening

Målgruppe

Pasienter med nevrologiske sykdommer og manglende eller nedsatt gangfunksjon.  Dette gjelder brukere med hjerneslag med hemiplegi, inkomplette ryggmargsskader, cerebral parese (CP) og eventuelt progredierende nevrologisk sykdom i stabil fase.

Mål med tiltaket

• Gjenopprette/bedre gang- og stå-funksjon
• Generell bedring av motorikk, balanse, styrke og koordinasjon
• Mestring, øke kunnskap og trygghet i forhold til tilstanden/funksjonsnedsettelsen.  Sosial mestring.

Innhold i tiltaket

• Funksjonsbedring og fastsettelse av behandlingsmål og – tiltak.
• I samarbeid med den enkelte pasient settes det opp individuell rehabiliteringsplan, med definerte mål og et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram. Denne samkjøres med evt. rehabiliteringsplan/individuell plan i samarbeid med primærhelsetjeneste og andre relevante aktører.
• Individuelt tilpasset treningsprogram
• Intensiv vektavlastet gangtrening på tredemølle 2 ganger om dagen med progresjon i effektiv gangtid
• Egentrening på apparat
• Tøyninger og bløtdelsmobilisering
o Individuell ergoterapi: ADL funksjon, tekniske hjelpemidler, trening av finmotorikk
• Mestringsfokus gjennom samtale
• Flerfaglig undervisning
• Sosialt – aktiviteter i regi av miljøarbeider

Praktisk informasjon

• Opphold både for selvhjulpne og hjelpetrengende pasienter
• Oppholdet kan gis som dagopphold for pasienter tilhørende Tromsø Kommune.
• Egenandel: Følger gjeldende takster innenfor egenandelstak 2 – se www.helsenorge.no for mer informasjon. Egenandelen betales i resepsjonen ved ankomst.
• Transport: Reise dekkes gjennom pasientreiser. Tur-retur reise bestilles for ankomst. Se www.pasientreiser.no for informasjon og krav om dekning av reise.
Ledsager kan medfølge til oppholdet ved spesielle behov, på bakgrunn av legeerklæring. Ved ønske om ledsager uten spesifikt behov, tilrettelegges det for dette. Reise og opphold dekkes da av ledsager/pasient.

Henvisningsrutiner

Henvisninger sendes til
Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord)
 

Adresse:
Rehabiliteringsklinikken UNN HF
Postboks 1
9038 TROMSØ

Telefon: 
77 62 72 35 eller 77 66 94 34