Ytelse 2: Kreft / primære og sekundære lymfeødem

Målgruppe

Pasienter med vesentlig redusert funksjonsnivå etter kreftbehandling/kirurgi, og pasienter med følgevirkninger etter sykdommen – f. eks. fatigue, ernæringsproblematikk, lymfeødem og smertetilstander - som skal lære å leve med følgene av kreftsykdom. Primære lymfeødem kan inngå i denne ytelsen.

Formål med tiltaket

 • Bedre/gjenvinne funksjon
 • Innlære verktøy for best mulig å mestre livssituasjonen.
 • Legge forholdene til rette for tilbakeføring til en ønsket hverdag, samt eventuelt arbeid eller utdanning.

Innhold i tiltaket

 • Funksjonsvurdering og fastsettelse av behandlingsmål og tiltak.
 • I samarbeid med den enkelte pasient sette opp individuell behandlingsplan med definerte mål, og et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram.
 • Primært gruppetilbud med 3 ukers varighet + 1 ukes oppfølgingsopphold. Mulighet for individuelt inntak, også direkte fra sykehus.
 • For pasienter med primære eller sekundære lymfeødem: 2 ukers individuelt opphold for lymfeødembehandling
 • Rehabiliteringen utføres av et tverrfaglig team bestående av lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, veileder, psykolog,  ernæringsfysiolog og treningsinstruktør. Ved behov kan logoped, nevropsykolog og sosionom bidra.
 • Mestring – gruppesamtaler
 • Individuelt tilpasset treningsprogram
 • Gruppebasert treningsprogram – i gymsal, basseng, evt. utendørs.
 • Individuell fysioterapi
 • Individuell ergoterapi
 • Flerfaglig undervisning – rettigheter, fysisk aktivitet, smerte og energiøkonomisering, kosthold
 • Individuell konsultasjon med ernæringsfysiolog, psykolog/nevropsykolog og sosionom
 • Sosialt – aktiviteter i regi av miljøarbeider
 • Legekonsultasjon
 • Samtalegruppe
 • Individuelt tilpasset treningsprogram v/fysioterapeut

Praktisk Informasjon

 • Opphold både for selvhjulpne og hjelpetrengende pasienter
 • Oppholdet kan gis som dagopphold for pasienter tilhørende Tromsø Kommune.
 • Egenandel: Følger gjeldende takster innenfor egenandelstak 2 – se www.helsenorge.no for mer informasjon. Egenandelen betales i resepsjonen ved ankomst.
 • Transport: Reise dekkes gjennom pasientreiser. Tur-retur reise bestilles for ankomst. Se www.pasientreiser.no for informasjon og krav om dekning av reise.
 • Ledsager kan medfølge til oppholdet ved spesielle behov, på bakgrunn av legeerklæring. Ved ønske om ledsager uten spesifikt behov, tilrettelegges det for dette. Reise og opphold dekkes da av ledsager/pasient.

Henvisningsrutiner

Henvisninger sendes til
Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord)

Adresse :
Rehabiliteringsklinikken UNN HF
Postboks 1
9038 TROMSØ

Telefon: 77 62 72 35 eller 77 66 94 34