Ytelse 4: Hjerneslag og tramutatisk/ervervet hjerneskade- sub.akutt fase

Målgruppe

Pasienter som etter sykehusopphold grunnet hjerneslag eller traumatisk/ervervet hjerneskade har behov for intensiv rehabilitering. 

Formål med tiltaket

 • Tidlig og rask rehabilitering.
 • Symptom- og funksjonsbedring.  
 • Mestring av ny livssituasjon
 • Kartlegging og funksjonsbedring i forhold til dagliglivets aktiviteter, språk – og svelgvansker
 • Kartlegging og tilrettelegging av hjemmesituasjon. Vurdering av behov for tekniske hjelpemidler.
 • Initiere Individuell Plan
 • Evt. samtale/vurdering i fht. arbeid – beroende på hvor pasienten er i prosessen etter hjerneslag. 

Innhold i tiltaket

 • Individuelt opphold, med 3 ukers varighet.
 • Rehabilitering ledes av et tverrfaglig team bestående av spesialist i FMR, sykepleier, sykepleier med veilederkompetanse, fysioterapeut, ergoterapeut, treningsinstruktør, sosionom og logoped. Psykolog/nevropsykolog og ernæringsfysiolog ved behov.
 • Funksjonsvurdering og fastsettelse av behandlingsmål og tiltak.
 • I samarbeid med den enkelte pasient settes det opp individuell tverrfaglig rehabiliteringsplan for oppholdet med utgangspunktet i pasientens (og evt. pårørendes) egendefinerte mål.
 • Kartlegging av grad av somatiske og kognitive utfall, kommunikasjonsferdigheter og svelgfunksjon.
 • Intensiv, målrettet funksjonstrening
 • Individuell fysioterapi
 • Individuelt tilpasset egentreningsprogram for hjemmebruk
 • Egentrening som pasienten gjør selv på apparat
 • Individuell ergoterapi– hovedvekt på funksjonstrening av tapte funksjoner, håndtrening, ADL funksjon, vurdering av tekniske hjelpemidler. 
 • Individuell logopedi – trening av språkferdigheter, svelg, stemme, tale, ansikt- og munnmotorikk. Vurderer behov for kommunikasjonshjelpemiddel.
 • Individuell kostveiledning med ernæringsfysiolog ved overvekt eller endring i kardiovaskulære risikofaktorer. 
 • Samtale og/eller kognitiv vurdering av nevropsykolog ved behov.
 • Individuell samtale med psykolog/veileder med tanke på mestring.
 • Mestring – gruppesamtaler (funksjon, smerter, arbeidsforhold, forebygging)
 • Flerfaglig undervisning
 • Sosialt – aktiviteter i regi av miljøarbeider 
 • Pårørendekontakt ved kontaktperson.
 • Kontakt og samarbeid med primærhelsetjenesten og andre aktuelle deler av hjelpeapparatet (fastlege, hjemmesykepleie, kommunal fysioterapeut/ergoterapeut/logoped, Ambulant rehabiliteringsteam, Hverdagsrehabilitering
 • Mulighet for ambulante besøk/oppfølging før, under og etter innleggelse ved RNNK

Praktisk Informasjon

 • Opphold både for selvhjulpne og hjelpetrengende pasienter
 • Oppholdet kan gis som dagopphold for pasienter tilhørende Tromsø Kommune. 
 • Egenandel: Følger gjeldende takster innenfor egenandelstak 2 – se www.helfo.no for mer informasjon. Egenandelen betales i resepsjonen ved ankomst. 
 • Transport: Reise dekkes gjennom pasientreiser. Tur-retur reise bestilles for ankomst. Se www.pasientreiser.no for informasjon og krav om dekning av reise.
 • Ledsager kan medfølge til oppholdet ved spesielle behov, på bakgrunn av legeerklæring. Ved ønske om ledsager uten spesifikt behov, tilrettelegges det for dette. Reise og opphold dekkes da av ledsager/pasient. 

Henvisningsrutiner

Henvisninger fra fastlege sendes til:
Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord)
 
Adresse:
Rehabiliteringsklinikken UNN HF
Postboks 1
9038 TROMSØ
 
Telefon: 77 62 72 35 eller 77 66 94 34
 
Henvisninger fra spesialisthelsetjenesten sendes til:
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS
 
Adresse:
Conrad Holmboes vei 95
9011 TROMSØ
 
Telefon: 77 66 88 00 eller 77 66 88 11 (0800-1100)