Ytelse 5: Senfølger etter hjerneslag og traumatisk/ervervet hjerneskade – Constraint Induced Movement Therapy (CIMT)

Målgruppe

Voksne pasienter som har gjennomgått hjerneslag eller traumatisk/ervervet hjerneskade – og har redusert funksjon i en arm som følge av dette. Gruppetilbud med individuell oppfølging.

Formål med tiltaket

 • Gjenvinne håndfunksjon i ADL gjennom funksjonell trening. 
 • Normalisere bevegelsesmønsteret i affisert hånd gjennom fin- og grovmotoriske aktiviteter. 
 • Øke oppmerksomhet til affisert hånd gjennom intensiv trening med vott på frisk hånd.
 • Vekt på innlæring av hensiktsmessig bevegelsesmønster under oppholdet. 
 • Øke kunnskap og trygghet i forhold til tilstanden.

Metode

 • Opplegget baseres på at pasientene får en spesiell vott på «frisk» hånd – som hindrer de å bruke denne i aktivitet – og dermed «tvinges» affisert hånd til bruk. 
 • Votten er på 90% av all våken tid under oppholdet. 
 • Pasienten får tilpassede øvelser/oppgaver med gradvis oppjustering av vanskelighetsgrad i forhold til repetisjoner, motstand, tid, avstand, tempo, vektarm, utgangsstilling og grep
 • Pasienten får et systematisk, intensivt treningsopplegg med mange repetisjoner og mange mikropauser og det blir lagt vekt på å gi mye positiv feed-back under treningen. 

Innhold i tiltaket

 • 2 ukers gruppeopphold med individuell oppfølging
 • Følger Nasjonale retningslinjer for slagrehabilitering.  
 • Pasientene tas inn i grupper på inntil 5, estimert 4 grupper ila året
 • Funksjonsvurdering av ergoterapeut og fysioterapeut.  
 • Det utarbeides mål og tiltak sammen med pasienten. 
 • I samarbeid med pasienten settes det opp individuelt treningsprogram med utgangspunktet i pasientens egendefinerte mål for å få et individuelt tilpasset tverrfaglig rehabiliteringsprogram. 
 • Det legges stor vekt på pasientens egne målsetninger ved innkomst for å øke motivasjon. Pasientens mål graderes etter hvert i forløpet. 
 • Samtalegrupper og dialogbasert undervisning i forhold til mestring av situasjonen, evt.jobb, familieliv, identitet, fritid. Endringspsykologi. 
 • Bruk av metoder som kognitiv tilnærming, motiverende intervju osv.

Praktisk Informasjon

 • Opphold både for selvhjulpne og lettere hjelpetrengende pasienter
 • Oppholdet kan gis som dagopphold for pasienter tilhørende Tromsø Kommune. 
 • Egenandel: Følger gjeldende takster innenfor egenandelstak 2 – se www.helfo.no for mer informasjon. Egenandelen betales i resepsjonen ved ankomst. 
 • Transport: Reise dekkes gjennom pasientreiser. Tur-retur reise bestilles for ankomst. Se www.pasientreiser.no for informasjon og krav om dekning av reise.
 • Ledsager kan medfølge til oppholdet ved spesielle behov, på bakgrunn av legeerklæring. Ved ønske om ledsager uten spesifikt behov, tilrettelegges det for dette. Reise og opphold dekkes da av ledsager/pasient. 

Henvisningsrutiner

Henvisninger sendes til:
Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord)
 
Adresse:
Rehabiliteringsklinikken UNN HF
Postboks 1
9038 TROMSØ
 
Telefon: 77 62 72 35 eller 77 66 94 34