Ytelse 5: Senfølger etter hjerneslag og traumatisk/ervervet hjerneskade – Constraint Induced Speech Therapy (CIST)

Målgruppe

Voksne pasienter som har gjennomgått hjerneslag eller traumatisk/ervervet hjerneskade for mer enn 3 måneder siden, og som har talevansker/ afasi

Formål med tiltaket

 • Symptoms- og funksjonsbedring primært i kommunikasjonsferdigheter; tale, språk, stemme og sosial samhandling 
 • Sekundært; funksjonsbedring i ADL- og gangfunksjon, motorikk, balanse, styrke og koordinasjon
 • Hovedmålsetting er å øke pasientens kommunikasjonsevne verbalt, og å øke pasientens aktive deltakelse i hverdagen.

Metode

Constraint Induced Speech Therapy (CIST) / Intensiv language and action therapy(ILAT) er tilnærminger basert på nevroplastiske prinsipper. Det vil si at intensiv språktrening vil stimulere hjernens plastisitet og føre til reparasjonsprosesser, slik at det er mulig å gjenvinne hel eller delvis talefunksjon.

Innhold i tiltaket

 • 3 ukers gruppetilbud med individuell oppfølging
 • Funksjonsvurdering og fastsettelse av behandlingsmål og – tiltak.  
 • I tverrfaglig samarbeid med den enkelte pasient settes opp individuell rehabiliteringsplan med utgangspunkt i pasientens egendefinerte mål, for å få til et individuelt tilpasset program.
 • Individuelt tilpasset treningsprogram i forhold til språkferdigheter (logoped) og generell trening (fysioterapeut)

Gruppebasert treningsprogram

 • Språktrening (ledes av logoped)
 • Stemmetrening intonasjon (ledes av logoped)
 • Musikkterapi (ledes av logoped)
 • Gruppeaktiviter i gymsal (ledes av fysioterapeut)
 • Generell pasientundervisning (ledet av ulike faggrupper)

Individuell oppfølging

 • Individuelle timer med logoped
 • Individuelle timer ved behov med fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, ernæringsfysiolog og psykolog
 • Egentrening
 • Sosial stimulering -  regi av miljøarbeider

Praktisk Informasjon

 • Opphold både for selvhjulpne og hjelpetrengende pasienter
 • Oppholdet kan gis som dagopphold for pasienter tilhørende Tromsø Kommune. 
 • Egenandel: Følger gjeldende takster innenfor egenandelstak 2 – se www.helfo.no for mer informasjon. Egenandelen betales i resepsjonen ved ankomst. 
 • Transport: Reise dekkes gjennom pasientreiser. Tur-retur reise bestilles for ankomst. Se www.pasientreiser.no for informasjon og krav om dekning av reise.
 • Ledsager kan medfølge til oppholdet ved spesielle behov, bl.a. knyttet til afasi - på bakgrunn av legeerklæring. Ved ønske om ledsager uten spesifikt behov tilrettelegges, det for dette. Reise og opphold dekkes da av ledsager/pasient. 

Henvisningsrutiner

Henvisninger sendes til:
Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord)
 
Adresse:
Rehabiliteringsklinikken UNN HF
Postboks 1
9038 TROMSØ
 
Telefon: 77 62 72 35 eller 77 66 94 34