Ytelse 5: Senfølger etter hjerneslag og traumatisk/ervervet hjerneskade

Målgruppe

Voksne pasienter som har gjennomgått hjerneslag eller traumatisk/ervervet hjerneskade for mer enn 3 måneder siden, med rehabiliteringspotensial.

Formål med tiltaket

 • Symptoms- og funksjonbedring (ADL- og gangfunksjon, språk/stemme, svelgfunksjon,motorikk, balanse, styrke, koordinasjon, sosialt)
 • Økt kunnskap og trygghet i forhold til sykdommen.
 • Mestring av hjemmesituasjonen, tilstanden og innlæring av egentreningsprogram.
 • Mål for den enkelte defineres ut fra pasientens tidligere funksjon og rolle, samt pasient og pårørendes ønsker og behov for å oppnå et verdig liv (selvstendighet, trygghet, fellesskap, sosial fungering og frihet i hverdagen) og faglig vurdert rehabiliteringspotensiale.
 • Reduksjon/forebygging av komplikasjoner ved spastisitet.

Innhold i tiltaket

 • Individuelt inntak med 3 ukers varighet. Evt. tilbud om gruppebasert intensiv håndtrening eller språkstrening innenfor samme ytelse. Se egen beskrivelse .
 • Funksjonsvurdering og fastsettelse av behandlingsmål og -tiltak. Et tverrfaglig team i samarbeid med den enkelte pasient setter opp individuell rehabiliteringsplan med utgangspunktet i pasientens egendefinerte mål for å få et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram.
 • Nevroplastiske prinsipper, dvs stimulering av hjernens plastisitet/reparasjonsprosesser, ligger til grunn for alle rehabiliteringstiltak, både fysiske, kognitive og sosiale.
 • Fokus på arbeid/fritid, familieliv, kognitive utfordringer – gjennom samtaler/oppfølging av ulike faggrupper, ADL-trening, sosial stimulering
 • Mestring – samtaler oppfølging ved psykolog/veileder med bred kompetanse innen kognitiv tilnærming, motiverende intervju, livsstyrketrening, kunstterapi og gestaltterapi
 • Gruppebasert treningsprogram – i gymsal, basseng, evt. utendørs.
 • Fysioterapi – Trening av funksjoner hvor pasienten trenger assistanse. Avspenning og evt. bløtdels/ledd-mobilisering.
 • Ergoterapi – ADL funksjon, tekniske hjelpemidler, kognitiv trening
 • Logopedi – trening på språkferdigheter, stemmebruk, ansiktsmimikk, svelgfunksjon, kognitiv funksjon osv.
 • Gruppebasert eller individuell kostholdsveiledning - ved behov for vektreduksjon eller endring i kardiovaskulære risikofaktorer.
 • Flerfaglig undervisning
 • Sosial stimulering, trening og mestring.
 • Nevropsykologisk utredning – etter behov i f.ht. kognitiv funksjon, førerkort, arbeid
 • Samtale med veileder/attføringskonsulent i forhold til arbeid
 • Sosionom – oppfølging av IP – evt. søknad og iverksettelse

Individuelt inntak – eller gruppeinntak basert på hovedproblemstilling

Praktisk Informasjon

 • Opphold både for selvhjulpne og hjelpetrengende pasienter
 • Oppholdet kan gis som dagopphold for pasienter tilhørende Tromsø Kommune.
 • Egenandel: Følger gjeldende takster innenfor egenandelstak 2 – se www.helfo.no for mer informasjon. Egenandelen betales i resepsjonen ved ankomst.
 • Transport: Reise dekkes gjennom pasientreiser. Tur-retur reise bestilles for ankomst. Se www.pasientreiser.no for informasjon og krav om dekning av reise.
 • Ledsager kan medfølge til oppholdet ved spesielle behov, på bakgrunn av legeerklæring. Ved ønske om ledsager uten spesifikt behov, tilrettelegges det for dette. Reise og opphold dekkes da av ledsager/pasient.

Henvisningsrutiner

Henvisninger sendes til
Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord)
 
Adresse :
Rehabiliteringsklinikken UNN HF
Postboks 1
9038 TROMSØ
 
Telefon: 77 62 72 35 eller 77 66 94 34