Ytelse 6: Nevrologi

Målgruppe

Pasienter med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer/tilstander, som f.eks. epilepsi, polynevropati, post-polio, senfaserehabilitering etter ryggmargsskade, Multippel Sklerose, Parkinsons sykdom, Huntingtons sykdom med mer. 

Formål med tiltaket

 • Mestring og å bedre/vedlikeholde funksjonen eller eventuelt forsinke progresjonen hos personer med nevrologiske og nevromuskulære lidelser. 
 • Mestring av progredierende og komplekse lidelser
 • Kartlegge og evt. bidra til bedre oppfølging av hjemmesituasjon. 
 • Innlæring av egentreningsprogram. 
 • Økt deltagelse i aktiviteter og sosialt. Evt. arbeid. 
 • Reduksjon/forebygging av komplikasjoner ved spastisitet

Innhold i tiltaket

 • Funksjonsvurdering og fastsettelse av behandlingsmål og -tiltak. 
 • Et tverrfaglig team i samarbeid med den enkelte pasient setter opp individuell rehabiliteringsplan med utgangspunktet i pasientens egendefinerte mål for å få et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram.
 • For pasienter som er rundt eller yngre enn 40 år rettes fokus i tilbudet mot problemstillinger som fysisk og psykisk helse, seksualitet, graviditet, arbeid, utdanning og fritid.

Rehabiliteringselementer

 • Individuelt tilpasset treningsprogram - med vekt på avlastet trening på apparat, trening i basseng, m.m.  
 • Gruppebasert treningsprogram – i gymsal, basseng, evt. utendørs. 
 • Fysioterapi – Trening av funksjoner hvor pasienten trenger assistanse. Avspenning og evt. bløtdels/ledd-mobilisering. 
 • Ergoterapi – ADL funksjon, tekniske hjelpemidler.
 • Logopedi – ved behov, trening på språkferdigheter osv.
 • Flerfaglig undervisning – anatomi/fysiologi, smerte, ernæring, hjelpemidler, søvn, stressmestring, arbeidsevne, pasientrettigheter osv.
 • Gruppespesifikk undervisning med relevante tema knyttet til de ulike diagnosene
 • Mestring – individuelle samtaler og gruppesamtaler (smerter, arbeid/utdanning/fritid), evt. aktive tilnærmingsformer
 • Sosial stimulering. Aktiviteter i regi av miljøarbeider.

Individuelt inntak – eller gruppeinntak basert på diagnose

 • Huntingtons sykdom: 3 ukers opphold x3/år, inkludert 3 dagers pårørendeopplegg
 • Parkinsons sykdom: 3 ukers opphold, inkludert 3 dagers pårørendeopplegg. 
 • Parkinson – Lee Silverman Voice Treatment. Eget opplegg for pasienter med Parkinson og stemmevansker over 4 uker
 • Nevromuskulær sykdom: 3 ukers opphold 
 • Multippel Sklerose: 3 ukers opphold inkludert 3 dagers pårørendeopplegg

Praktisk Informasjon

 • Opphold både for selvhjulpne og hjelpetrengende pasienter
 • Oppholdet kan gis som dagopphold for pasienter tilhørende Tromsø Kommune. 
 • Egenandel: Følger gjeldende takster innenfor egenandelstak 2 – se www.helfo.no for mer informasjon. Egenandelen betales i resepsjonen ved ankomst. 
 • Transport: Reise dekkes gjennom pasientreiser. Tur-retur reise bestilles for ankomst. Se www.pasientreiser.no for informasjon og krav om dekning av reise.
 • Ledsager kan medfølge til oppholdet ved spesielle behov, på bakgrunn av legeerklæring. Ved ønske om ledsager uten spesifikt behov, tilrettelegges det for dette. Reise og opphold dekkes da av ledsager/pasient. 

Henvisningsrutiner

Henvisninger sendes til:
Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord)
 
Adresse:
Rehabiliteringsklinikken UNN HF
Postboks 1
9038 TROMSØ
 
Telefon: 77 62 72 35 eller 77 66 94 34

Informasjon