Pasientrettigheter

Flere lover definerer pasientens rettigheter

Pasienter og deres pårørende har lovfestet en rekke rettigheter i møtet med helsetjenesten, slik som pasientrettighetsloven. Loven må imidlertid ses i sammenheng med andre lover og forskrifter som berører helsetjenesten, eksempelvis spesialisthelsetjenesteloven.

Rett til vurdering

Alle som blir henvist til private rehabiliteringsinstitusjoner har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 30 virkedager. RNNK skal avgjøre om det er nødvendig med rehabilitering, og gi informasjon om når rehabiliteringen forventes å bli gitt. Dette innebærer imidlertid ikke at pasienten har rett rehabilitering i løpet av 30 virkedager.

Rett til nødvendig rehabilitering

For å sikre at de pasienter som trenger det mest skal få rehabilitering først, vil noen pasienter få en rett til å motta nødvendig hjelp. Vurderingen av hvem som er en slik ”rettighetspasient” foretas bl.a. ut i fra tilstandens alvorlighetsgrad og muligheter til å forbedre tilstanden. Pasienter som har behov for spesialisttjenester, men som ikke anses som rettighetspasienter, skal også tilbys rehabilitering. Denne gruppen må vente noe lenger på rehabilitering.

Klage på vurderingen og vedtak om rett til rehabilitering rettes til Helsetilsynet eller Pasientombudet i fylket.

Rett til individuell frist

Rettighetspasientene har krav på å få fastsatt en individuell frist fra RNNK for når man skal få oppfylt retten til rehabilitering.
Fristen skal fastsettes på bakgrunn av pasientens tilstand og i forhold til hva som anses å være medisinsk forsvarlig. Hvis fristen ikke overholdes, har det regionale helseforetaket plikt til å dekke kostnadene til rehabilitering ved et annet rehabiliteringsinstitusjon.

Oppgaven med å skaffe nytt/alternativt rehabiliteringstilbud er lagt til HELFO. De kan benytte offentlige og private sykehus i Norge eller i utlandet.

Rett til medvirkning og informasjon

Du har rett til å medvirke ved undersøkelse, rehabilitering og har krav på informasjon. Det er taushetsplikt om din helsetilstand. Pasientene skal underrettes om resultatet av vurderingen, om de har rett til å få rehabilitering, og om den tidsfristen som er fastsatt. I underretningen skal pasientene også gis opplysning om klageadgang, klagefrist og fremgangsmåten ved en evt. klage.

Rett til innsyn

Du har krav på innsyn i egen journal.

Rett til å velge sykehus (fritt sykehusvalg)

Alle pasienter som blir henvist til spesialisthelsetjenesten har rett til å velge sykehus/ behandlingssted. Retten til fritt sykehusvalg gjelder alle offentlige sykehus, samt privateide sykehus som har inngått avtaler med et regionalt helseforetak.
I sjeldne tilfeller finnes ikke tilstrekkelig medisinsk kompetanse i Norge. De rettighetspasientene dette gjelder, har da rett til å motta hjelpen i utlandet. Det regionale helseforetaket dekker utgiftene. Klage over avgjørelser om nødvendig helsehjelp i utlandet, behandles av en særskilt klagenemnd.

Retten til fritt sykehusvalg gjelder ved undersøkelse og/eller behandling, men ikke ved øyeblikkelig hjelp. Pasienten kan ikke velge mer spesialisert behandlingssted enn det pasienten er henvist til.

Rett til å klage

Hvis du/dere er misfornøyd med helsetjenesten som er gitt av oss har man mulighet til å klage.

Det er flere måter pasienter og pårørende kan klage til oss på:

1) Skriv til RNNK

Du kan skrive en klage direkte til RNNK. Du kan adressere klagen til direktøren.

2) Klage til de offentlige klageorganene

Pasientrettighetsloven regulerer klageadgangen i sammenheng med eksempelvis spesialisthelsetjenesteloven. Dere kan klage på retten til vurdering, angående nødvendig rehabilitering, individuell frist, medvirkning og informasjon, rett til innsyn og fritt sykehusvalg.